Pytanie: Na mocy uchwały walnego zgromadzenia został podwyższony kapitał zakładowy spółki. Nowo utworzone udziały zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny przez udziałowca – podmiot angielski. W momencie podwyższenia udziałów nasza spółka była dłużnikiem względem udziałowca z tytułu dostaw materiałów. Kwoty naszych zobowiązań wobec wspólnika były wyrażone w euro. Po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału została zawarta umowa potrącenia, w której strony postanawiają przeliczyć na euro wierzytelność przysługującą z tytułu podwyższenia kapitału, celem dokonania kompensaty wzajemnych wierzytelności. Czy z tytułu kompensaty powyższych wierzytelności powstałe różnice kursowe są podatkowymi różnicami kursowymi?

Odpowiedź: Tak, zapłata zobowiązania z tytułu pożyczki może wygenerować różnice kursowe uznane podatkowo.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstają wtedy, gdy jednostka:


(art. 15a ust. 2 i 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Potrącenie wierzytelności jest uznawane za zapłatę w przypadku opłacania kosztów zgodnie z art. 15a ust. 7 updop.

Potrącenie, jako forma regulowania zobowiązań, występuje w obrocie prawnym w różnych postaciach.

Rozróżnia się bowiem:
• kompensaty (potrącenia), u których podstaw leży umowa zainteresowanych stron (kompensaty, potrącenia umowne), nie podlegają one regulacjom ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: kc), są powszechnie dopuszczalne, a umowy powinny być zgodnie z ogólnymi zasadami prawnymi dotyczącymi umów cywilnoprawnych, w szczególności z wyrażoną w kodeksie zasadą swobody umów;
• kompensaty (potrącenia ustawowe), których podstawą są przepisy art. 498-505 Kc, dokonywane w drodze jednostronnej czynności prawnej przez jednego z wierzycieli i skuteczne o tyle tylko, o ile są zachowane przesłanki określone w tych przepisach (potrącenie ustawowe, potrącenie jednostronne, potrącenie w ścisłym tego słowa znaczeniu lub po prostu - najczęściej używane określenie - potrącenie).
W updop do powstania różnicy kursowej konieczne jest - u danego podatnika - po pierwsze poniesienie kosztu w walucie obcej, i dopiero - w konsekwencji późniejszych okoliczności wskazanych w przepisach - skutku w postaci różnicy kursowej.

Zapłata zobowiązania z tytułu pożyczki może wygenerować zatem różnice kursowe uznane podatkowo. Nie będą różnice podatkowo uznane te różnice kursowe, które wynikają z przeliczenia należności od wspólnika.
Załóżmy, że zobowiązanie z tytułu pożyczki wynosiło 8.000 zł, czyli 2000 euro po kursie 4,0 zł/euro, należność z tytułu podwyższenia kapitału 10.000 zł, a kurs średni NBP z dnia poprzedzającego kompensatę wynosił 4,1 zł/euro, to różnice kursowe na spłacie pożyczki wyniosą 0,1x 2.000 euro = 200 zł jako koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:


  • Ksiegowość Zielona Góra Promocja
  • Ksiegowość Zielona Góra Promocja
AMES Biuro Rachunkowe
ul. J. Kossaka 10, II piętro
65-140 Zielona Góra

tel. +48 608 379 335
tel. +48 508 203 001
tel. +48 68 470 98 89
Rachunek Bankowy
Alior Bank o. Zielona Góra
62 2490 0005 0000 4500 9959 1102

Polisa OC PZU SA
TPP 11034748
Copyright © AMES Biuro Rachunkowe 2011
Projekt i wykoanie RcWebs.pl
Księgi rachunkowe, Biuro Rachunkowe Zielona Góra, księgowość Zielona Góra, księgowość, Biuro Rachunkowe AMES Zielona Góra, rachunkowość Zielona Góra